Hva gjør revisor

Hva gjør revisor?

Kort fortalt er revisors jobb å gjennomføre en regnskapskontroll av selskapets årsregnskap. Hvis alt er gjort korrekt eller etter at selskapet har korrigeret for de avvik revisor har funnet, godkjenner revisor de økonomiske forholdene i selskapet. Dette gjøres gjennom revisjonsberetningen. I tillegg kan revisor bistå selskapet med rådgivning og annen type bistand. En skal ikke undervurdere viktigheten av revisor som en sparringpartner og veileder.

Valgt revisor skal være uavhengig, i henhold til revisorloven betyr det:

  • Revisor kan ikke være ansatt i selskapet
  • Revisor kan ikke ha eierandeler i selskapet
  • Revisor kan ikke ha gjeld eller fordring mot selskapet
  • Revisor kan ikke ha verv i styret til selskapet
  • Revisor kan ikke ha vært delaktig i utarbeidelsen av årsregnskapet eller regnskapsføringen i selskapet
  • Revisor kan ikke være i slekt med med personer som har; eierandeler, gjeld, fordring, verv i styret eller har vært delaktig i regnskapsføringen eller årsregnskapet til selskapet

I henhold til norsk lovgivning så har alle med regnskapsplikt også revisjonsplikt, men det finnes unntak og små aksjeselskap kan velge bort revisor av årsregnskapet på visse vilkår

I Norge finnes det to typer revisor; registrert revisor og statsautorisert revisor. Begge typer revisorer kan være oppdragsansvarling for vanlige selskapet, men Oslo Børs krever at alle børsnoterte selskap skal ha statsautoriserte revisorer.

Vanlige funksjoner revisor kan bistå med: